ПРОЕКТИРАНЕ, ДИЗАЙН, МОНТАЖ,
СЕРВИЗ И РЕМОНТ НА АСАНСЬОРНИ УРЕДБИ

Сертификати

Ние, „Бояджи 69 Лифт” ЕООД държим на спазването на действащото в страната законодателство и затова от основаването на фирмата поддържме валиден лиценз за извършване на дейности по ремонтиране, поддръжка и преустройство на асансьори. Сертификати

По-долу може да се запознаете с някои от изискванията към асансьорите и ползвателите/ собствениците им съгласно Наредбата за безопасна експлоатация и технически надзор на асансьори (в сила от 12.05.2003 г., приета с ПМС № 75 от 01.04.2003 г.,Обн. ДВ. бр.33 от 11 Април 2003г.)

Ние поемаме ангажименти и за информиране на ползвателите или собствениците на асансьорите за датата на следващия периодичен преглед на асансьора и организираме провеждането на същия съгласно Чл. 24, ал. 2.

Чл. 1. С наредбата се уреждат техническите изисквания, правилата и нормите за безопасна експлоатация на асансьорите, редът за осъществяване на технически надзор на асансьорите, редът за вписване в регистъра по чл. 36, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) и издаване на удостоверения на лица за поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьорите.

Чл. 7а. (Нов - ДВ, бр. 70 от 2006 г.) Ползвателите и лицата, поддържащи асансьорите, са длъжни да не допускат експлоатацията на асансьори, когато:
1. асансьорите престанат да съответстват на нормативните изисквания за устройство или безопасна експлоатация и/или са констатирани неизправности по чл. 10, ал. 1;
2. не са регистрирани пред органите за технически надзор;
3. на асансьорите не е извършен технически преглед съгласно чл. 24, ал. 1;
4. в акта за първоначален технически преглед или в ревизионен акт е вписано заключение, че съоръжението не е годно за безопасна експлоатация;
5. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г.) асансьорите или предпазните им устройства нямат нанесена маркировка за съответствие със съществените изисквания на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на асансьорите и техните предпазни устройства, ако са пуснати на пазара след влизането й в сила.

Чл. 24. (1) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г.) Органите за технически надзор извършват следните технически прегледи на асансьорите:
1. първоначални - след регистрирането им;
2. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г.) периодични - веднъж на 36 месеца;
3. (изм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г.) след преустройство;
4. след спиране експлоатацията на асансьора за повече от 6 месеца;
5. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г.) след замяна на повдигателен механизъм, триеща шайба, хидравличен цилиндър, носещи въжета и приспособленията за тяхното окачване, ограничител на скоростта или хващачи;
6. след аварии или злополуки;
7. внезапни;
8. (нова - ДВ, бр. 70 от 2006 г.) по искане на ползвателя на асансьора.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 70 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г.) Техническите прегледи на асансьорите по ал. 1, т. 1 - 6 и 8 се извършват по писмено искане на техните ползватели в двуседмичен срок от получаване на искането от органа за технически надзор, пред който асансьорите са регистрирани.

Наредбата за безопасна експлоатация и технически надзор на асансьори задължава собствениците/ползвателите на асансьори да сключват писмени договори за поддържане, преустройство и ремонтиране само с вписани в регистъра по чл.36, ал.1 от ЗТИП /Закон за техническите изисквания към продуктите/, с други думи лицензирани лица за поддържане, ремонтиране и преустройство на асансьори. Собствениците/ползвателите са длъжни незабавно да спрат ползването на асансьорите, които се поддържат, ремонтират или са преустроени от лица, които не са вписани в регистъра по чл. 36, ал. 1 ЗТИП, като извършващи поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.


В допълнение към това по- долу следва извадка от Наредбата за безопасна експлоатация и технически надзор на асансьори в частта Обстоятелства при които асансьора трябва да бъде спрян съгласно същата Наредба:
Чл. 7. (3) Собствениците или ползвателите са длъжни незабавно да спрат ползването на асансьорите, които се поддържат, ремонтират или са преустроени от лица, които нямат разрешение по чл. 5, ал. 1.
Чл. 10. (1) Поддържащият персонал по чл. 5, ал. 2, т. 2 задължително спира асансьора до отстраняването на следните неизправности:
1. движение на кабината при отворена шахтна врата;
2. движение на кабината при отворена кабинна врата при наличие на пътници или товар в нея;
3. отворена (незаключена) шахтна врата и кабина, намираща се извън зоната на спирката;
4. счупено или липсващо стъкло на шахтната врата;
5. повреди на ограждането на кабината или шахтата;
6. силен шум, вибрации или неравномерно движение на кабината;
7. неправилно функциониране или неизправност на крайните прекъсвачи, ограничителя на скоростта, захващащия механизъм, бутона „стоп”, устройствата за заключване на шахтните врати или на контактите за безопасност;
8. шум в редуктора, сигнализиращ за неизправност на червячната двойка;
9. износени над допустимата норма въжета или канали на триещата шайба;
10. счупени плъзгачи или скъсани бандажи на ролкови водачи;
11. липса на осветление в кабината;
12. наличие на вода в шахтната яма;
13. отклонение от точността на спиране на кабината;
14. неработещо устройство за контрол на товара или сигнализация за претоварване.
(2) В случаите по ал. 1 поддържащият персонал със съдействието на собственика или ползвателя трябва да прекрати незабавно достъпа до асансьора и да сигнализира и обезопаси опасните зони.
Други важни изисквания към възложителя съгласно същата наредба:
Чл. 13. Собственикът или ползвателят на асансьора и лицето, което поддържа асансьора, са длъжни да заключват машинното помещение.
Чл. 14. В шахтите и машинните помещения на асансьорите не се допуска наличие на тръбопроводи, кабели и други инсталации, които не са част от конструкцията на асансьора.
Чл. 29. (2) При промяна на лицето, което поддържа асансьора, собственикът или ползвателят е длъжен в 7-дневен срок да представи ревизионната книга в регионалния отдел на ГД „ИДТН” за отразяване на промяната.